Υπηρεσίες

Οι άμεσες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με θέματα χρηματοδότησης και ανάπτυξης
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση επιχειρηματιών και εργαζομένων μέσα από σεμινάρια, ενημερωτικές ημερίδες, ομιλίες, εκπαιδευτικών μαθημάτων και εκπαίδευσης μέσω διαφόρων έργων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη μορφή βασικών συμβουλών σε νέους επίδοξους επιχειρηματίες και νέες επιχειρήσεις (start-ups)
 • Πληροφορίες χρηματοδότησης και υποστήριξης για όλες τις επιχειρήσεις, τομεακή υποστήριξη και υπεράσπιση, υποστήριξη εξαγωγών, κλπ.
 • Έρευνες, δημοσκοπήσεις

Οι έμμεσες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη προς το Επιμελητήριο για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο μητρώο και τα σχετικά πιστοποιητικά
 • Προετοιμασία και σύνταξη αναπτυξιακών πολιτικών για το EBEX
 • Προετοιμασία και σύνταξη εγγράφων για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες του EBEX

Οι υπηρεσίες της ΕΤΑΝ παρέχονται τόσο μέσα στο κεντρικό κτίριο του ΕΒΕΧ, όσο και απομακρυσμένα, από διάφορα γραφεία. Πιο συγκεκριμένα:

Γραφείο Υποστήριξης Εξαγωγών

Υπάρχει προσωπικό αποκλειστικά αφιερωμένη στη συνεχή επαφή με την κοινότητα των εξαγωγέων στα Χανιά, το οποίο παρέχει πληροφορίες για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εξωτερικό.

Επίσης, το προσωπικό παρέχει πληροφορίες για διεθνείς εκθέσεις και περιστασιακά συντονίζει ομαδικές αποστολές αρκετών εξαγωγέων από τα Χανιά, υπό την αιγίδα του ΕΒΕΧ. Σε επιλεγμένες αγορές, το ΕΒΕΧ επιδοτεί μέρος του κόστους συμμετοχής προκειμένου να υποστηρίξει και να μεγεθύνει τη βάση των εξαγωγέων.

Το προσωπικό που ασχολείται με την υποστήριξη των εξαγωγών, συντονίζει και οργανώνει στοχευμένες ημερίδες πληροφόρησης και εκπαίδευσης με διάφορους εμπειρογνώμονες στον τομέα των εξαγωγών, παρέχοντας και διαχέοντας έτσι εξειδίκευση για τις εξαγωγές στα Χανιά η οποία δε θα υπήρεχε με άλλον τρόπο.

Επίσης, αναλμβάνουν την προώθηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων (όπως τα παραδοσιακά τρόφιμα) και υπηρεσίες (όπως ο τουρισμός), υποστηρίζωντας τομεακές προαγωγές, υποστηρίζοντας την ανάγκη για τομεακά θέματα, μοχλεύοντας τα επιχειρηματικά ενδιαφέροντα σε επιλεγμένες αγορές και κινητοποιώντας τη συμμετοχή ιδιωτικών επενδύσεων στην ανάπτυξη επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών, μεγάλη προσοχή δίνεται σε θέματα ισομερούς παροχής υπηρεσιών και οφελών, όπως επίσης και στη διατήρηση υψηλών επιπέδων αξιοποίησης της καινοτομίας και της τεχνολογίας, προς όφελος της υπηρεσίας και της εξαγωγικής κοινότητας των Χανίων.

Η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Chania Values, είναι ένα από τα σημαντικότερα οχήματα για την παροχή υπηρεσιών, όπου όλη η εξαγωγική κοινότητα των Χανίων παρουσιάζεται ανάλογα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις, με σύνδεσμους προς την ιστοσελίδα κάθε εξαγωγέα.

Γραφείο Υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ

Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό παρέχει υπηρεσίες στις ΜΜΕ του νομού, σε αρκετά θέματα του ενδιαφέροντός τους. Τα πιο συχνά περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες για χρηματοδοτούμενα προγράμματα με στόχο τις ΜΜΕ. Μικρές και περιεκτικές αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις ιστοσελίδες της ΕΤΑΝ και του ΕΒΕΧ, σε newsletter, καθώς επίσης οργανώνονται πληροφοριακές ημερίδες σε όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
 • Εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια, σε θέματα ενδιαφέροντος των ΜΜΕ, όπως οργάνωση, διαχείριση, ανθρώπινοι πόροι, φορολογικά θέματα, μάρκετινγκ, τεχνολογίες πληροφορικής, εξαγωγές, κλπ.
 • Οργάνωση σεμιναρίων για τεχνικούς ασφαλείας για τις ΜΜΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας
 • Ανάπτυξη και λειτουργία μιας διαδικτυακής επαγγελματικής πλατφόρμας για τη συγκέντρωση όλων των ΜΜΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με πολλαπλές υπηρεσίες, όπως η επιλογή για κάθε ΜΜΕ να παρουσιάσει τη δραστηριότητά της, να παρέχει την ιστοσελίδα της, να δημοσιεύει νέα/εκδηλώσεις και ειδικές προσφορές στους πελάτες της, κλπ. Επίσης, αυτή η πλατφόρμα θα παρέχει ένα ευκολόχρηστο επιχειρηματικό κατάλογο των Χανίων, τόσο για άτομα προερχόμενα από την Ελλάδα όσο και για άτομα προερχόμενα από το εξωτερικά, προκειμένου να απολαμβάνουν υπηρεσίες B2C και B2B.
 • Τεκμηρίωση και Υποστήριξη Υπεράσπισης για τομεακά και περιφερειακά ζητήματα, υπάρχοντα, καθυστερούμενα ή προκύπτοντα από τις ρυθμιστικές εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερεικό επίπεδο.