Προκηρύχθηκε η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Στόχος του προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων μέσω ΠΣ ορίστηκε από 23 Μαρτίου 2017 ώρα 13:00 έως 17 Μαΐου και ώρα 16:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.