Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΤΑΝ συντάχθηκε το Φεβρουάριο του 2017 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 8/3/2017.

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις εγκρίνονται πάντα από το ΔΣ της εταιρείας πριν ενσωματωθούν στον κανονισμό.

Εγχειρίδια διαδικασιών λειτουργίας

Τον Εσωτερικό Κανονισμό συνοδεύουν και συμπληρώνουν επιμέρους καταγεγραμμένες «Διαδικασίες» οι οποίες είναι εναρμονισμένες  και  συμβατές  τόσο με τον Κανονισμό όσο και με  την  ισχύουσα  ελληνική  νομοθεσία.

Οδηγίες

Με βάση το Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας συντάσσονται ειδικότερες «Οδηγίες» που περιγράφουν αναλυτικά λειτουργίες της Εταιρίας. Η ανάπτυξη και διαχείριση των Οδηγιών της Εταιρίας καθώς και οι διεργασίες ελέγχου της έκδοσης, αναθεώρησης και τροποποίησής τους αποτελεί ευθύνη των επιμέρους Τμημάτων και της Διοίκησης.

Πατώντας στην εικόνα δεξιά μπορείτε να διαβάσετε την τελευταία έκδοση του κανονισμού.