Γενικά για τα προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α.ΑγροτικάΑλιείαLEADER
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  αποτελεί το έγγραφο αναφοράς,  για την περίοδο 2014-2020, το οποίο αναφέρεται στον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  σε εθνικό επίπεδο.Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) αφορά την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) καλύπτει τον τομέα της αλιείας της χώρας μας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).Μέσω της προσέγγισης LEADER εφαρμόζονται στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας.